Kulttuurinen osaaminen header

Kulttuurinen osaaminen

Kun työtiimiin liittyy uusi henkilö, hän tuo mukanaan ammattitaitonsa lisäksi koko persoonansa. Siihen sisältyvät myös kulttuurilliset ominaisuudet, hänen tiedostamattomat ennakkoluulonsa ja eletyt kokemuksensa.  

Toimivassa tiimissä jokainen saa olla täysin oma itsensä. Esihenkilöllä on suuri vastuu tässä. 

Kulttuuristen toimitapojen tiedostaminen 

Johtamisen isoimpia haasteita on esihenkilön kyvyttömyys tunnistaa eri kulttuureille ominaisia toimintatapoja. Suomalaisille ominaiset tavat eivät ole ainoa oikea tapa tehdä töitä. Hyvä esihenkilö osaakin joustaa erilaisten toimintatapojen kanssa. 

Identiteetin rakentuminen

Yksilöllinen vai yhteisöllinen
Onko vastuussa itsestään, vai onko esimerkiksi perheen/oman yhteisön menestys tai jäsenyys työtä tärkeämpää? 

Suhde aikaan 

Täsmälllinen vai suuntaa-antava
Ovatko sovitut ajankohdat sitovia vai suuntaa-antavia? 

Suhde auktoriteettiin

Samanarvoinen vai eriarvoinen 
Onko esihenkilö kollega vai odotetaanko häneltä ohjeita ja valvontaa 

Sukupuoliroolit

Onko naisen alaisena oleminen uutta? Miten perheen sisäiset sukupuoliroolit vaikuttavat työelämään? 

Epävarmuuden sietäminen

Onko epäselvä toimenkuva ja väljät ohjeet motivoiva vai lamauttava tekijä? 

Oma-aloitteisuus

Odotetaanko oma-aloitteisuutta ja aktiivista tiedonhankintaa? 

Kulttuuritaustalla voi olla iso merkitys siihen, kuinka yllä esitetyt asiat koetaan. Älä sorru oletuksiin ja stereotypioihin. Muista, että kulttuuritaustojen lisäksi toimintaamme vaikuttavat myös muut intersektiot (mm. sukupuoli, ikä, elämänkokemukset). Keskustele tiimin jäsenten kanssa asiasta suoraan. 


Esihenkilö toimii esimerkkinä koko tiimille 

Esihenkilön tehtävänä on toimia esimerkkinä muille. Tähän liittyy oleellisesti kulttuuritaustaan liittyvien kysymysten huomioiminen ja mahdollisten jännitteiden ennaltaehkäisy.  

Hyvä esihenkilö joustaa, muokkaa tekemisen tapoja sekä työskentelytyylejä tiimin jäsenten mukaan.  


Luo kulttuuria, jossa virheet ovat ok 

On esihenkilön tehtävä luoda tiimiin ilmapiiri, jossa sallitaan virheet. Virheen sattuessa on syytä ottaa aikaa reflektoimiseen ja miettiä, mitä tilanteesta voisi oppia.  

Palautetta pitää voida antaa matalalla kynnyksellä, eikä siitä saa suuttua. Anonyymi palautekanava voi madaltaa kynnystä entisestään. Työntekijöiden pitää voida luottaa, että palautteet myös käsitellään ja huomioidaan aidosti. 


Kulttuurisensitiivinen työote 

Hyvässä tiimissä pidetään mielessä, että eri kulttuuritaustoista tulevien ajatukset, toimintatavat ja kommunikointitottumukset saattavat erota omistasi. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan kulttuurillisesta kompetenssista (eli osaamisesta).  

Kaiken toiminnan lähtökohtana on syrjimättömän ilmapiirin luominen. Jokainen on yksilö, eikä edusta mitään oletettua viiteryhmää (kuten etnisyyttä tai kulttuuria). 

Arvot
 • Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus
 • Kulttuurisen moninaisuuden arvostus
 • Demokratian, oikeudenmukaisuuden, reiluuden, tasa-arvoisuuden ja oikeusvaltion kunnioitus
Asenteet
 • Avoimuus toisia kulttuureita, uskomuksia, elämänkatsomuksia ja tapoja kohtaan
 • Kunnioitus
 • Ennakkoluulottomuus
 • Vastuullisuus
 • Omiin kykyihin luottaminen
 • Epävarmuuden sieto
Taidot
 • Itseohjautuva oppiminen
 • Analyyttinen ja kriittinen ajattelu
 • Kuuntelu- ja huomiointitaidot
 • Empatia
 • Joustavuus ja sopeutuvuus
 • Kieli- ja viestintätaidot
 • Yhteistyötaidot
 • Konfliktien ratkaisutaidot
Tieto ja ymmärrys
 • Itsetuntemus ja -kriittisyys
 • Kielen ja viestinnän tuntemus ja kriittinen tulkinta
 • Maailman tuntemus ja kriittinen tulkinta: politiikka, laki, ihmisoikeudet, kulttuurit, uskonnot, historia, media, talousjärjestelmät, ympäristö, kestävä elämäntapa

Euroopan neuvoston esittämän demokraattisen toimintakulttuurin kompetenssin malli koostuu neljästä kategoriasta: arvot, asenteet, taidot sekä tieto ja ymmärrys. Onnistuneen työyhteisön dynamiikkaa on hyvä lähteä purkamaan mallin mukaisesti kategoria kerrallaan.  

Mieti, toteutuvatko ne sekä yksilö- että yritystasolla. 

Millaisia toimia voit esimiehenä tehdä niiden paremman toteutumisen eteen? 

Avainasemassa ovat yksilön kunnioitus, luottamus, avoimuus, ennakkoluulottomuus ja ehdottoman antirasistinen ja yhdenvertainen ajattelumalli. 


Lähteet

Kirjat:

 • Lahti, Leena 2014. Monikulttuurinen työelämä: hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Helsinki: Sanoma Pro. 
 • Yli-Kaitala, Kirsi, Toivanen, Minna, Bergbom, Barbara, Airila, Auli & Vääränen, Ari 2013. Monikulttuurinen työpaikka: opas esimiehelle. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Verkkoaineisto